کسب درآمد

ﻧﺤﻮه ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ در ، ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻃﺮوات وﯾﺮا ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺠﺎری ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ، راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ، اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ  . ﺣﻮزه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم راﯾﮕﺎن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮاز  . ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ "ﺑﺎزارﯾﺎب" ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ، ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺎزارﯾﺎب ﻫﺎی ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮاز  . ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و، ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ، ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی وی از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﯾﺖ اﺟﺎزه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻣﺮ ، ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ ، از اﯾﺠﺎد ﺷﺎﺋﺒﻪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه)ﺧﺮﯾﺪار( در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﻓﺮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮﯾﺪار و ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ  . ﻣﻨﺪ ﮔﺮدد ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻬﺮه ارﺗﻘﺎ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎب ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﺧﺮﯾﺪار )ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر( ﺑﺨﻮاﻫﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزارﯾﺎب ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ و در اﻣﺮ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ ، ﺣﺘﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را اراﺋﻪ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزارﯾﺎب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﺮاز . ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﯿﺰ در ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ وی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎزارﯾﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﭙﺮدازد و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻫﯿﭻ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺷﺒﮑﻪ ای ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ Direct Selling. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﮐﺴﺐ دراﻣﺪ از ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ 20%( ﺑﻪ ازای ﻓﺮوش ﻓﺮاز ﮐﺎرت )ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ 20% ﻋﻘﺪ ﻗﺮار داد ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ض 1% ﻃﺮح ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ وﯾﮋه ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﻮ 20% ﻓﺮوش ﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام 10%. ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ... 40% ﻓﺮوش ﭘﻨﻞ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ 10% اﻣﻮزش ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ و ﭘﺮواز ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ درﺻﺪﻫﺎی ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻓﺮاز در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺼﻮرت آﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ، ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺎزارﯾﺎب در ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ درﺧﻮاﺳﺖ وارﯾﺰ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت 2 ﻣﺎﻟﮏ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزارﯾﺎب ﺗﻄﺎﺑﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻃﯽ 4 _4 8. ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎزارﯾﺎب وارﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در اﺑﺘﺪای ﻫﺮ ﻣﺎه ﻃﺮح ﻣﺨﺼﻮص ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﻓﻮق ﻫﻤﺎن ﻣﺎه ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن)رﻧﮑﯿﻨﮓ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺗﺮ ( ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ورود